Door op 14 oktober 2013

A9 :“Risico’s benoemen, duidelijkheid scheppen en dan besluiten”

In 2007 heeft Amstelveen gekozen voor het ondertunnelen van de A9 indien het Rijk zou overgaan tot verbreding van de weg. Bovengronds zou de bredere weg tot onaanvaardbare gezondheids risico’s leiden.

“Dat wordt nu nogal vlug vergeten”, aldus Dolf Veenboer namens de PvdA. Het vorige college heeft al de aanzet gegeven om met het Rijk te praten over de Amstelveense bijdrage van 100 miljoen. De crisis vanaf 2008 maakte het onmogelijk om via het bouwen van kantoren het geld te verdienen.
“Het maakt bovendien veel uit of 100 miljoen direct betaald moet worden of pas na ingebruikneming van de tunnel gelijk met het bouwen van huizen”.

Het huidige college heeft gekozen om ook te onderhandelen over de Amstelveense bijdrage van 100 miljoen. Die mogelijkheid lag er gezien de clausules in het contract. “Dat is op zich terecht gezien de steeds verslechterende economische vooruitzichten”aldus Veenboer

Wat wel voor de PvdA overeind blijft is dat de verbrede weg niet mag leiden tot een verslechterende gezondheid van onze burgers. Ten tweede moet het te betalen bedrag in verhouding staan met hetgeen er gaat gebeuren.

“100 miljoen voor een tunnel van bijna 2000 meter of 40 miljoen voor een tunnel van 250 meter plus verticale en horizontale geluidsschermen” aldus de fractievoorzitter.

Onduidelijk is of de gezondheid van de omwonenden er nu echt op vooruit gaan?
Bewoners van het oude dorp gaan er zeker op vooruit, maar de bewoners van de staatsliedenbuurt gaan er  op achteruit. Zij krijgen  een nieuwe oprit voor hun deur en tussen deze oprit en de verdiepte weg een hoog geluidsscherm!
Dat komt de leefbaarheid van vooral de mr. F.A. Van Hallweg niet ten goede.

Langs het Meander komen horizontale schermen wat de leefkwaliteit ten goede komt, maar het contract laat de mogelijkheid hier open dat het toch nog verticale schermen worden en dat zal zeer slecht zijn voor die wijk, het is verstandig om onze voorkeuren daarover uit te spreken.
Halverwege het vroegere KPMG-gebouw komt de verbrede weg weer op maaihoogte met de bijkomende extra fijnstof.

De PvdA wil dat er de mogelijkheid open blijft om in de nabije toekomst alsnog te kiezen voor horizontale geluidsschermen over een grotere lengte dan nu gepland.

In 2018 wordt pas het definitieve ontwerp vastgelegd. Tot die tijd heeft de gemeente de tijd om op basis van nader onderzoek naar de gevolgen op het gebied van geluid, uitlaatgassen en fijnstof verdere besluiten te nemen. Dit uiteraard met inachtneming van de dan aanwezige financiële mogelijkheden.

In het komend raadsvoorstel moet deze mogelijkheid expliciet opengehouden worden.