Door op 10 september 2014

B en W maakt beleidsplannen zorg bekend

Het college van B en W van Amstelveen heeft afgelopen week haar beleidsplannen voor de Jeugdhulp en de Wmo gepresenteerd. In deze beleidsplannen wordt duidelijk op welke wijze de gemeente de nieuwe zorgtaken die per 1 januari 2015 onder haar verantwoordelijkheid vallen, wil uitvoeren. Uitgangspunt is dat de taken worden uitgevoerd binnen de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld en dat de gemeente op adequate wijze voldoet aan haar zorgplicht.

Naast de taken die de gemeente nu al uitvoert op het gebied van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), zoals huishoudelijke hulp, speciaal vervoer, hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen) en woningaanpassingen, krijgt de gemeente er vanaf 1 januari 2015 taken bij als dagstructurering (voorheen Begeleiding Groep), individuele begeleiding en kortdurend verblijf (respijtzorg ten behoeve van de mantelzorger).

Wethouder Herbert Raat (Zorg): “We zorgen in Amstelveen dat de zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor de inwoners die dat nodig hebben. Dat geldt voor de zorgtaken die de gemeente nu al heeft, maar ook voor de nieuwe zorgtaken. Goed voorbeeld is de huishoudelijke hulp. Ondanks bezuinigingen van het Rijk, blijft deze hulp volgend jaar beschikbaar voor bijna 2000 Amstelveners.”

De gemeente krijgt er ook taken bij op het gebied van de jeugdhulp, zoals preventie en opvoedondersteuning, (gesloten) jeugdhulp, jeugd GGZ, zorg voor verstandelijk beperkten, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een wettelijke verplichting is dat veel van deze taken in regionaal verband worden georganiseerd.

PvdA-Wethouder Welzijn en Jeugdhulp Jeroen Brandes: “Ook voor de jeugdhulp geldt: gezinnen die nu hulp of ondersteuning ontvangen, krijgen dit in 2015 ook. Voor hen verandert er in 2015 dus niets. Wel voor gezinnen die in 2015 voor het eerst ondersteuning nodig hebben. De gemeente zal in overleg bespreken welke ondersteuning noodzakelijk is. We gaan ervan uit dat met ons beleid misstanden zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Geen enkel systeem kan risico’s echter helemaal voorkomen en uitsluiten, ook de nieuwe Jeugdwet niet.”

Op het gebied van welzijn gaat de gemeente door op de ingeslagen weg. De inwoners en hun omgeving staan centraal. Amstelveen wil de sociale samenhang bevorderen en de inwoners direct te betrekken om iets voor elkaar te doen. Waar mogelijk heeft elke inwoner de regie over zijn eigen leven. In eerste instantie staat ondersteuning door het eigen netwerk centraal. Als dat niet voldoet biedt de gemeente een oplossing op maat, zo veel mogelijk dicht bij de eigen woon- en leefomgeving.

PvdA-Wethouder Brandes: “Voor de activiteiten op sociaal-cultureel gebied komen er wel veranderingen. We zullen steeds meer activiteiten steunen die gericht zijn op ouderen of mensen met een beperking. Daarnaast wil ik alle subsidies kritisch beoordelen. Ik wil dat het gemeenschapsgeld goed besteed wordt.”

Woensdag 1 oktober beslist de gemeenteraad over de voorstellen van het college. Zo wil het de ondersteuning van mantelzorgers intensiveren; het beleid voor het bevorderen van sociale samenhang voortzetten; dagstructurering aanbieden ter voorkoming van overlast en onveilige situaties en om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen; woningen met extra voorzieningen voor ouderen realiseren in zogenoemde woonservicezones; een persoonsgebonden budget mogelijk maken voor alle maatwerkvoorzieningen; voor een voorziening aan alle gebruikers naar draagkracht een (eigen) bijdrage vragen; de toegang tot gemeentelijke zorg en ondersteuning organiseren via het Amstelveenloket en sociale teams.