Door op 8 oktober 2014

Definitieve sluiting jongerencentrum ‘Down Town’

Het jongerencentrum Down Town in Westwijk moet van het college van B en W definitief de deuren sluiten en zal niet terugkeren op een andere locatie.

Dat stelt wethouder Jeroen Brandes (PvdA, jeugdzaken) in een vraaggesprek met Amstelveen Dichtbij. ‘De consequentie van de koers die het college van B en W inslaat, met activiteiten voor jongeren op veel verschillende plekken, is dat er geen plek meer voor zo’n soort jongerencentrum,’ aldus de wethouder.

Wat gaat er veranderen in het jongerenwerk?

‘Het college wil dat bestaande wijkcentra multifunctioneel worden ingezet. Dat betekent dat er plaats moet zijn voor activiteiten die worden georganiseerd door jongeren uit de wijk zelf, al dan niet met behulp van de Bewonersinitiatiefgroepen. Daarnaast willen we ook dat de wijkcentra de deuren openzetten voor activiteiten vanuit het jongerenwerk Nieuwe Stijl kunnen ontstaan. Wijkcentra kunnen hierdoor intensiever worden gebruikt.’

Zijn die wijkcentra al niet multifunctioneel bezig?

‘Natuurlijk vindt er in een aantal wijkcentra al een breed scala aan activiteiten plaats. Wij willen dat dat structureel wordt meegenomen in het beleid. Daarom willen we onderzoeken of het bestaande aanbod van wijkcentra is toegerust op het organiseren van multifunctionele activiteiten. We zullen hierbij breder kijken naar de functies van wijkcentra. Eén centrum dat zal worden aangepast om multifunctioneel gebruik mogelijk te maken, is wijkcentrum de Bolder. Vorig jaar heeft de gemeente dit centrum aangekocht met als de voorwaarden dat ze zorg zou dragen voor renovatie en daarnaast behoud van de sociale functie voor onder andere de jongeren uit de wijk.’

Wat betekent dit beleid voor het bestaande jongerencentrum Down Town?
‘Dat Down Town weg zou gaan in Westwijk was al voorzien in de plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum Westwijk. In het nieuwe buurtcentrum zou er al geen plaats zijn voor een nieuw jongerencentrum. De verwachting was wellicht dat er dan op een andere, meer centrale, plek in Amstelveen, een nieuw jongerencentrum zou komen. De consequentie van de koers die wij inslaan, met activiteiten voor jongeren op veel verschillende plekken, is dat er geen plek meer voor zo’n soort jongerencentrum. Wij denken dat we het jongerenwerk functioneler en efficiënter kunnen organiseren.’

Hebben jongeren dan helemaal geen eigen plek meer in Amstelveen?
‘Tal van gesprekken die ik heb gevoerd met bijvoorbeeld onze eigen jongerenwerkers en vertegenwoordigers van de wijkcentra hebben mij ervan overtuigd dat een kleinschalige, flexibele aanpak meer effect zal hebben. Als je ziet dat het huidige budget voor Down Town 132.000 euro bedraagt, voor beveiliging en exploitatie, dan denk ik dat we dat geld beter kunnen besteden aan verschillende activiteiten, verspreid over de verschillende wijkcentra. We zijn nog wel aan het kijken of we in een van de wijkcentra een kleine voorziening, als een soort huiskamer, kunnen realiseren voor jongeren. Hierover zijn we nog in gesprek met de wijkcentra.’

Sommige raadsleden hebben het belang van preventie benadrukt. Hoe ziet u dat in relatie tot uw jongerenbeleid?
‘Ik zie ons beleid eigenlijk als een voortzetting van het jongerenwerk Nieuwe Stijl zoals dat vanaf 2011 is ingevoerd. De jongerenwerkers kwamen steeds vaker op straat, gingen naar de jongeren toe. Dat heeft geleid tot een aanhoudende daling van het aantal overlastgevallen. Die flexibele aanpak zetten we voort door in de verschillende wijkcentra activiteiten voor en door jongeren te organiseren. Zo creëren we meer plekken waar de jongeren naar toe kunnen en hebben jongerenwerkers en de vrijwilligers in de wijkcentra meer mogelijkheden om te signaleren als jongeren buiten de boot dreigen te vallen.’

Bron: Amstelveen Dichtbij