Door Esther Veenboer op 11 juni 2013

PvdA-fractie blij met toezegging mantelzorg

In april 2011 heeft de PvdA de motie ‘Voorbeeld voor Amstelveen’ in de gemeenteraad gebracht die tot doel had dat de gemeente Amstelveen een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid zou ontwikkelen voor de werknemers van de gemeentelijke organisatie. De raad heeft deze motie unaniem aanvaard.

Uitvoering van de motie betrof het in kaart brengen van het aantal personeelsleden dat mantelzorg geeft, en vervolgens een beleid vast te stellen dat het mogelijk maakt om naast werk mantelzorg te kunnen verlenen op basis van goede afspraken.

In de praktijk blijkt dat het aan de communicatie van werkgevers over bestaande wettelijke verlofregelingen nog behoorlijk schort. De helft van het aantal werkende mantelzorgers is niet bekend met wettelijke regelingen. Veel werkgevers hebben ook niet in kaart hoeveel van hun werknemers belast zijn met mantelzorgtaken. Terwijl zo’n 80 procent van de werkende mantelzorgers knelpunten ervaart bij het uitoefenen van de zorgtaken in combinatie met werk.

Mantelzorg is geen keuze, het overkomt je. Mantelzorg zal door de vergrijzing, veranderingen in de zorg en van de pensioenleeftijd steeds vaker worden verleend door mannen en vrouwen die werken. Het is dan ook heel belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Als gemeente kun je dat beleid niet opleggen aan bedrijven in jouw gemeente, maar je kunt wel zelf het goede voorbeeld geven.

Afgelopen week heeft wethouder Raat aangekondigd dat er nu echt stappen worden ondernomen en dat de gemeente opgaat voor de erkenning als mantelzorgvriendelijke werkgever, zoals de motie vroeg. Naar verwachting zal de gemeente eind 2013 op kunnen gaan voor de genoemde erkenning.

De PvdA-fractie vindt dat goed nieuws. Het heeft weliswaar iets langer geduurd dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar dat komt doordat de ambtelijke organisaties van Amstelveen en Aalsmeer werden samengevoegd. Die samenvoeging kostte veel mankracht en bovendien kon na de samenvoeging het beleid op de nieuwe organisatie worden gericht.” De wethouder kondigde aan na het zomerreces een voortgangsnotitie te zullen bespreken in de commissie Burgers & Samenleving. We kijken er vol verwachting naar uit.

 

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer