10 januari 2015

Hogere subsidie voor maatschappelijke begeleiding statushouders

Ieder jaar krijgen gemeenten van het Rijk statushouders toegewezen. Statushouders zijn mensen die na het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning ontvangen. Om hen te begeleiden heeft het college van B en W besloten de subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland te verhogen van € 103.000 naar € 153.000.
De maatschappelijke begeleiding van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Het voorziet in het begeleiden van nieuwkomers bij zaken als wonen, inkomen, onderwijs, zodat zij meer zelfredzaam worden. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) begeleidt de statushouders. SVA kreeg in de afgelopen jaren te maken met een fikse toename van het aantal geplaatste mensen in Amstelveen: van 26 in 2012 naar 48 in 2013 naar 70 in 2014. SVA wist deze toename tot nu toe binnen de beschikbare subsidie op te vangen.Van het rijk moet de gemeente in 2015 140 nieuwe statushouders huisvesten. Elke gemeente in Nederland wordt geconfronteerd met een stijging. Echter, het is nog onbekend hoeveel statushouders in 2015 daadwerkelijk in Amstelveen geplaatst zullen worden. De te verlenen subsidie van € 153.000 zal aan het eind van 2015 op basis van werkelijke kosten en het werkelijke aantal plaatsingen worden vastgesteld. De gemeente ontvangt een rijksbijdrage per statushouder en nu de aantallen groter worden, stijgt ook de rijksbijdrage. De incidentele verhoging van de subsidie kan hieruit worden bekostigd.

Woensdag 7 januari hebben wethouder Jeroen Brandes en enkele vertegenwoordigers van de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland een constructief gesprek gehad over de positie van de statushouders.

Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): “Natuurlijk moet elke gemeente statushouders opvangen en daar geld voor reserveren. We willen niemand in de kou laten staan. Daarom investeren we meer geld dan voorheen in de begeleiding van de statushouders. Er is echter wel een belangrijk aandachtspunt. De aantallen lijken nu zo groot te worden dat andere zwakke groepen op de woningmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden en sociaal/medisch urgenten daarvan de dupe dreigen te worden. De vraag naar huurwoningen is hier al groot, terwijl er weinig woningen vrijkomen. Je zou dus niet alleen naar het inwonertal, maar ook naar de beschikbare hoeveelheid sociale woningen moeten kijken. Want er zijn ook gemeenten die juist meer statushouders willen plaatsen, omdat ze op die manier bijvoorbeeld hun bevolking en het draagvlak voor voorzieningen op peil willen houden. Tegelijkertijd doen we er in Amstelveen alles aan de woningvoorraad te vergroten. Denk aan het omzetten van kantoren naar woningen, of het aanpakken van woonfraude, waardoor ook weer sociale woningen vrij kunnen komen.”