Door op 1 oktober 2014

Uitbreiding pilots Bewonersinitiatiefgroepen

Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag besloten de pilot voor Villa Randwijck en Buurtkamer KKP in 2015 voort te zetten. Daarnaast start er ook een pilot in Elsrijk. Bewoners in Waardhuizen/Middenhoven krijgen voor 2015 rechtstreeks subsidie voor hun activiteitenDe nota ‘Meedoen mogelijk maken. Wmo-nota 2015-2018’ wordt vandaag, woensdag 1 oktober, aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. In deze nota wordt verder uitgewerkt hoe het college denkt de sociale samenhang te bevorderen. Het gaat hierbij om het stimuleren van oplossingen voor burgers in hun eigen omgeving. Bewonersinitiatiefgroepen (BIG’s) kunnen een positieve bijdrage leveren bij die ondersteuning.

De evaluatie van de twee bestaande pilots heeft tot een aantal aandachtspunten geleid. Zo zal het college scherp blijven beoordelen hoe de communicatie tussen buurtbewoners en BIG’s zich ontwikkelt, dat de kosten voor overhead beperkt worden, dat er een gedragscode komt voor de bestuurders en dat de verschillende BIG’s van elkaar (blijven) leren.


PvdA-wethouder Welzijn Jeroen Brandes: “De initiatieven van bewoners in Randwijck en Keizer Karelpark passen natuurlijk prima in de aanpak zoals wij die voor ogen hebben. Ik zie dat als een verdere invulling van ons beleid. Door met name huisvestingsperikelen zijn beide pilots later gestart dan gepland. Het geld dat daardoor niet gebruikt is in 2014, komt terug naar de gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat de organisaties een scherp onderscheid maken tussen uitvoering en bestuur. Alles bij elkaar ben ik blij dat we het aantal pilots in 2015 kunnen uitbreiden. Het enthousiasme van de vrijwilligers in de verschillende wijken is aanstekelijk.”