woordvoering van fractievoorzitter Esther Veenboer bij de behandeling van de Perspectiefnota

Door Esther Veenboer op 7 juli 2020

20200701_Woordvoering Raad Perspectiefnota 2021

Dank voorzitter,

De crisis raakt vele Aveners met enorme gevolgen tav eenzaamheid, ziekte, overlijden, baan en bedrijf. Het raakt de bestaanszekerheid van velen.

Uit de nota blijkt dat we een goede reservepositie hebben, maar dat die in de huidige situatie onder druk kan komen te staan. De verschillende scenario’s die worden uitgewerkt gaan helpen bij het ontwikkelen van een blik op de toekomst. Dat zal in de komende maanden gebeuren. De PvdA-fractie vindt dat verstandig want er worden verschillende voorspellingen gedaan, oa door het CPB, waarbij veel uiteindelijk zal afhangen van de snelheid van het economisch herstel en het onder controle krijgen en houden van het virus.

De periode van crisismanagement is nog nauwelijks achter de rug. We zijn voorzichtig gestart met de terugkeer uit de (intelligente) lockdown, waardoor de start van het herstel kan worden ingezet. Maar, mocht er een tweede golf komen is maar de vraag hoe we er dan voor staan. Ik zou willen dat het anders was. Zonder Covid 19 zouden we vandaag algemene beschouwingen houden. Zonder Covid 19 hadden we geen noodpakket hoeven opstellen en niet zoveel werklozen, eenzamen, zieken en sterfgevallen te betreuren. Er zouden minder overbelaste mantelzorgers zijn omdat er al die tijd geen dagbesteding was voor hun demente of gehandicapte geliefde en zo kan ik nog wel even doorgaan.

De uitgangspunten van het college, zoals verankerd in het coalitieakkoord en het CUP, zijn op zich niet veranderd. De omstandigheden waaronder we opereren zijn dat wel. Daarom is de PvdA niet op zoek naar een andere richting als wel naar het maken van keuzes, fasering en/of temporisering.

We zullen namelijk keuzes moeten maken mbt beleidsintensiveringen en investeringen. Maar welke keuzes je wilt/kunt/moet maken is op dit moment echt nog niet te zeggen. Simpelweg omdat we nog niet voldoende weten wat de toekomst brengt. Zelfs bij de behandeling van de begroting is het nog maar de vraag of we die brede afwegingen in volle omvang zullen kunnen maken.

Wat kunnen we nu dan wel doen?

We kunnen ons hard maken voor de bestaanszekerheid van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Het college doet dat door in te zetten op behoud en herstel van die bestaanszekerheid door het opstellen van een Aveens steunpakket, later met 5 mln aangevuld door de raad, naast het pakket van het rijk. Het college doet dat door zichtbaar te zijn in onze stad. Op gepaste afstand op bezoek te gaan bij inwoners, instellingen en ondernemers om steun te bieden en op te halen wat er leeft en wat er nodig is. Complimenten daarvoor. Het college versterkt de inzet op het speerpunt “iedereen doet mee” om passende maatregelen aan te kunnen bieden. In deze crisistijd, maar ook straks naarmate herstel meer en meer inzet.  De PvdA is daar zeer content mee.

Voorzitter, Hoewel we nu nog geen keuzes maken zijn er uitgangspunten en enkele onderwerpen aan te merken waar de PvdA belang aan hecht. Die willen we vanavond wel alvast meegeven.

 We zien een herwaardering van de rol van de overheid zonder dat deze alles overneemt. Die overheid moet wat de PvdA betreft verschillende elementen verbinden. Enerzijds is daar de taak van zorg voor de gemeenschap en anderzijds het stimuleren van zelforganisatie van onderop.

De overheid moet snel acteren en actief samenwerken, buiten gebaande paden durven gaan, flexibel en barmhartig zijn. Moet stimuleren dat mensen naar elkaar omkijken en ongeorganiseerd hulp aan elkaar bieden. Moet de menselijke maat in de uitvoering inweven, solidariteit en vertrouwen bij elkaar brengen. Waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Zo zullen we in deze crisis moeten zorgen dat het Werkplein langdurig en met juiste zorg mensen zonder werk kan ondersteunen. Herwaarderen we het belang van de sociale werkplaats om te ontmoeten en te ontplooien, moeten we nog meer aandacht geven aan (respijt voor) mantelzorgers, vooraan staan bij schuldhulpverlening en ondersteuning blijven bieden aan de voedselbank.De door GL eerder aangekondigde motie Schuldhulpverlening in Corona tijd dienen wij mede in omdat deze aansluit bij de uitgangspunten die ik zojuist noemde.

Wat betreft de woningmarkt hebben we in recente projecten gezien dat betaalbaar wonen vaak financieel lastig te realiseren is. Dure woningen zijn vaak makkelijker haalbaar. Bij Legmeer moet er geld bij, bij het Allemankwartier moet er ook geld bij. Waar de reservepositie onder druk komt te staan. We moeten nadenken hoe we daar, in magere jaren, mee om zullen gaan.

Dan de reserve Sparen Vooraf. Deze is bestemd voor stadsvernieuwing, maar het potje wil maar niet vullen. Dat hangt samen met, terechte, bestedingen. De PvdA wil ook nu benadrukken, dat Stadsvernieuwing nog steeds een belangrijk punt is. Misschien niet vandaag de dag, maar dan toch zeker morgen. Daarbij geldt, juist bij dit onderwerp, dat stadsvernieuwingsprojecten een lange voorbereidingstijd hebben. We kunnen het ons niet veroorloven die voorbereiding langdurig stil te leggen.

 Het is belangrijk dat het College de Raad de komende periode zoveel mogelijk blijft betrekken. Mijn fractie staat open voor samenwerking daarover in alle openbaarheid in het politieke debat.

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer