Standpunten

Zoeken

Armoede/schuldhulpverlening

Wij zorgen ervoor dat de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt afgestemd op de toenemende vraag. Bij schuldhulpverlening aan ZZP-ers en kleine zelfstandigen houden wij rekening met re-integratie op de arbeidsmarkt. Wij gaan actief op zoek naar mensen in armoedesituaties. Wij verwachten van de gemeente dat zij daartoe een actief netwerk onderhoudt met particuliere initiatieven

Lees verder

Cultuur

Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn omdat het geweldige mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien biedt. De PvdA blijft ook aandacht vragen voor de waarde van kunst en cultuur voor iedereen, voor de maatschappij als geheel. Culturele instellingen, kunstenaars en scholen kunnen door nieuwe vormen van samenwerking de kwaliteit van muziek- en

Lees verder

Jeugd

Wij zorgen ervoor dat kinderopvang toegankelijk blijft voor de laagste inkomensgroepen en dat kinderen vanaf 2 1/2 jaar in hun eigen buurt kunnen deelnemen aan voorschoolse activiteiten. Waar nodig passen we in overleg met de aanbieders de spreiding van voorzieningen daarop aan. Wij zorgen voor voldoende speelmogelijkheden in de wijken voor jonge kinderen. Wijk(zorg)teams hebben

Lees verder

Milieu

Wij bevorderen energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, het gebruik van groene stroom en we faciliteren het gebruik van elektrische auto’s door uitbreiding van het aantal oplaadpunten. Wij blijven in overleg met woningbouwcorporaties en particuliere eigenaren over verdere verduurzaming van de woningvoorraad. Lees meer »

Lees verder

Ondernemers

Wij maken het voor (startende) ondernemers makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen, bijvoorbeeld door -tijdelijke- versoepeling van gemeentelijke regels. Wij ondersteunen (startende) ondernemers door samen met hen onnodige belemmeringen weg te nemen en onnodige bureaucratie terug te dringen. Wij bieden een – tijdelijk- sociaal vangnet voor ZZP-ers. ZZP-ers en kleine ondernemers die schuldhulpverlening

Lees verder

Onderwijs

Wij zetten het lopende huisvestingsprogramma voor de Amstelveense scholen waarbij alle scholen nieuwe of verbeterde schoolgebouwen krijgen, onverminderd voort. Het onderwijsaanbod in Amstelveen dient voldoende te zijn om alle Amstelveense kinderen in Amstelveen naar school te laten gaan. Ondersteuningsprogramma’s vanuit de gemeente zijn gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering, opdat het onderwijs optimaal is gericht op de

Lees verder

Parkeren

Wij ontwikkelen plannen voor parkeerregulering in overleg met de betrokken bewoners en instellingen. Kosten van parkeervergunningen voor bewoners worden zo laag mogelijk gehouden en voor degenen die het nodig hebben onder het regiem van de Amstelveenpas gebracht. Wij geven kortparkeren voorrang op langparkeren door werknemers van bedrijven en instellingen. Lees meer »

Lees verder

Schiphol

Wees streng voor Schiphol en ander vervuilend vervoer ten behoeve van gezondheid en klimaat: voor verduurzaming is het noodzakelijk dat luchtvaart wordt verminderd. Het gebruik van de Buitenveldertbaan moet tot een minimum beperkt worden, ook tijdens werkzaamheden aan andere banen en met name nachtvluchten over Amstelveen moeten snel stoppen. Daarnaast willen we milieuzones voor vervuilende

Lees verder

Vluchtelingen

De PvdA is van mening dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld een veilig bestaan verdienen. Het bieden van fatsoenlijke opvang en vluchtelingen helpen snel te integreren heeft een hoge prioriteit voor de PvdA.

Lees verder

Wonen

Wij zorgen er voor dat 30 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen van de corporaties voor Amstelveners wordt gereserveerd. Wij zetten ons actief in om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, met name door meer niet te dure huur- en koopwoningen voor gezinnen vrij te maken voor jonge gezinnen. Wij schrappen bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie,

Lees verder

Zorg

Wij vullen de nieuwe taken in, in samenspraak met bewoners(organisaties) en betrokken maatschappelijke en zorgorganisaties. Terugbrengen van overheadkosten van organisaties ten gunste van de uitvoering speelt samen met de waardering van bewoners van de kwaliteit van de geleverde zorg een centrale rol bij (her)aanbesteding van zorgtaken. Wij organiseren de hulpverlening van de zorginstellingen in de

Lees verder