Wonen

  • Wij zorgen er voor dat 30 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen van de corporaties voor Amstelveners wordt gereserveerd.
  • Wij zetten ons actief in om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, met name door meer niet te dure huur- en koopwoningen voor gezinnen vrij te maken voor jonge gezinnen.
  • Wij schrappen bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie, waardoor ruimte ontstaat om flexibel om te kunnen gaan met bijvoorbeeld herbestemming van leegstaande (kantoor-)panden.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden om in leegstaande panden en op braakliggende gronden goedkope, tijdelijke wooncomplexen van eenvoudige zelfstandige wooneenheden (bijv. containerwoningen) te realiseren voor Amstelveense jongeren en studenten, als eerste stap van hun wooncarrière. Initiatieven daartoe van groepen jongeren of instellingen worden door de gemeente ondersteund.
  • We bevorderen de doorstroming van ouderen naar op hun woonwensen aangepaste woningen waardoor eengezinswoningen beschikbaar komen voor gezinnen met kinderen.

Lees meer »