Cultuur, sport en welzijn: divers en toegankelijk
Verkiezingsprogramma

Cultuur, sport en welzijn: divers en toegankelijk

De gemeente moet zijn uiterste best doen om mogelijkheden tot zelfontplooiing en ontmoeting voor alle inwoners van Amstelveen (van arm tot rijk, van nieuwkomer tot de generaties lang gewortelde inwoner) te organiseren. Sport en cultuur moeten in Amstelveen breed toegankelijk zijn; er mag geen drempel bestaan omdat je niet financieel draagkrachtig bent.

Op het gebied van kunst en cultuur heeft Amstelveen al veel in huis: musea, een poppodium, een schouwburg, kunstateliers en een bioscoop. De PvdA wil het budget voor kunst en cultuur handhaven en streeft naar een divers cultuuraanbod dat aansluit op alle leeftijdsgroepen. Hulp moet geboden worden indien de bestaanszekerheid van evenementen en instellingen in het geding is gekomen, bijvoorbeeld door de coronacrisis.

Ons voorstel

  1. Breid jongerenwerk uit met meer medewerkers en met zowel buiten- als binnenruimtes. We willen minstens twee uitdagende jeugdhonken openen en zorgen voor een leuke, veilige en leerzame omgeving na schooltijd met o.a. sportactiviteiten, muziek en digitale media. Jongerenwerkers kunnen, in samenwerking met scholen, ouders ondersteunen in hun opvoedende rol.
  2. Maak muziekles en sport voor iedereen toegankelijk: mensen met lagere inkomens sporten minder, met  negatieve sociale en lichamelijke gevolgen. Ook muziekles is goed voor de ontwikkeling, maar nu te duur voor lage en modale inkomens. Aan wie niet in staat is het lidmaatschap (en reiskosten) voor een sportvereniging of muziekschool te bekostigen willen we financiële ondersteuning bieden. Niet alleen in het Stadshart, maar ook in wijkcentra of scholen willen we dat mensen kunnen ervaren hoe het is om zelf muziek te maken. Wachtlijsten voor zwemles dienen met spoed weggewerkt te worden.
  3. Bied zekerheid: Amstelveen heeft gelukkig een groot aanbod van sportverenigingen. Levensvatbare verenigingen dienen tijdelijke financiële steun te krijgen om de post-coronafase het hoofd te bieden tot zij hun ledenaantal weer op peil hebben. In de cultuursector zijn zekerheden beperkt. Wij willen ons inzetten voor continuïteit en zekerheid zodat de instellingen in Amstelveen fatsoenlijke arbeidscontracten kunnen aanbieden.
  4. Behoud erfgoed: we willen het behoud van cultuurhistorisch erfgoed ondersteunen en subsidiëren. Ook willen wij bewustwording creëren over de waarde van erfgoed bij jongeren, o.a. met minimaal 1 x per jaar vanaf groep 6 een museumbezoek.
  5. Investeer in de bibliotheek: we willen het mogelijk maken om de bibliotheek door te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplek en tot ondersteuningsplek voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn en daarnaast het aanbod van de bibliotheek op peil te houden. We willen de drempel tot lezen verlagen en ook in de wijkcentra/ jeugdhonken voorzieningen bieden.
  6. Bied een podium aan Amstelveense kunstenaars: we willen voorzieningen voor hedendaagse (inter)nationale kunstenaars in Amstelveen subsidiëren. Veel atelierruimte ging de laatste jaren verloren en werd niet vervangen. We willen zowel atelierruimte als tentoonstellingsruimte financieren zodat hun werk  mogelijk wordt gemaakt en zichtbaar en toegankelijk wordt voor inwoners van Amstelveen.
  7. Stimuleer cultuur op Uilenstede en in andere wijken: de recente verhuizing van de Griffioen van Uilenstede naar de Zuidas betekent dat het aanbod (o.a. voor studenten) is afgenomen. We ondersteunen initiatieven om hier een alternatief cultureel centrum terug te brengen dat goed past bij de wensen van de bewoners en een mooie bijdrage kan leveren aan de beleving van kunst en cultuur door jongeren. In wijken waar weinig initiatief wordt genomen op het gebied van cultuur en sport (zoals Kostverloren) willen we de drempel voor goede initiatieven verlagen.
  8. Benut kunst en cultuur in de zorg: we willen stimuleren dat kunst (dans, muziek, creatieve ateliers) voor bewoners van verpleeghuizen, ouderenwoningen, mensen met mentale problematiek of met een chronische ziekte wordt ingezet voor zingeving en om herstel te ondersteunen.
  9. Organiseer ontmoeting: welzijn voorkomt eenzaamheid. In elke buurt hoort een plek te zijn waar bewoners samen een koffieochtend en een buurtmaaltijd kunnen organiseren.
  10. Investeer in de cultuurstrip: we willen investeren in een verbeterde en verbouwde cultuurstrip met toereikende en kwalitatief goede gebouwen, afgestemd op het benodigde volume, zodat de culturele instellingen activiteiten kunnen initiëren en tevens onderdak kunnen blijven bieden aan repetities, lessen, voorstellingen, optredens, filmvertoningen, lezingen en debatten.

Deel dit