Diversiteit en inclusie: iedereen is waardevol
Verkiezingsprogramma

Diversiteit en inclusie: iedereen is waardevol

Amstelveen bestond honderden jaren geleden al uit een mix van protestanten, rooms-katholieken, boeren en arbeiders, armen en rijken. Geen cultuur of gemeente staat stil. Inmiddels kent de gemeente meer dan 100 nationaliteiten. Nieuwelingen of andersdenkenden worden soms eerst met argwaan bekeken, om uiteindelijk deel uit te maken van de gemeenschap. De PvdA vindt het belangrijk bij te dragen aan acceptatie en te werken aan een samenleving waarin discriminatie taboe is. Om die reden was de PvdA bijvoorbeeld aanjager van de Shalomverklaring tegen antisemitisme die in 2021 werd getekend. Iedereen is waardevol en moet zichzelf durven en kunnen zijn, zich gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen, en niet vanwege (een deel van) hun identiteit worden benadeeld.

De PvdA omarmt diversiteit en gunt Amstelveners vrije keuzes, dus ook voor scholen, wijken, geloofsgemeenschappen of verenigingen. We pleiten ervoor om kloven te overbruggen, om segregatie tegen te gaan en om goed met elkaar te communiceren.

Ons voorstel

  1. Steun alle potentieel kwetsbaren en begeleid hen, indien nodig, zodat zij veilig zijn op het werk, op school, op straat en op opvanglocaties. Seksuele intimidatie, LHBTQIA+-gerelateerd geweld en racisme zijn onacceptabel. Dit vraagt om voorlichting en daadkrachtig optreden van o.a. wijkagenten. Zorginstellingen, opvanglocaties voor daklozen, asielzoekerscentra, etc. zijn er voor alle mensen, met aandacht voor het individu en veiligheid. Actieve steun door volksvertegenwoordigers is belangrijk.
  2. Dring ongelijkheid terug: we streven gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen actief na en bestrijden vormen van ongelijkheid in het algemeen. We accepteren geen glazen plafonds. We versterken het netwerk van mensen die zich op economisch vlak in de steek gelaten voelen, door ze met elkaar in contact te brengen en waar nodig te helpen met omscholing (‘empowerment’). De inburgering geeft vrouwen die gevlucht zijn een sterke start in Amstelveen.
  3. Werk samen aan een inclusief gemeentebeleid: we willen het gemeentebeleid verbeteren door samen te werken met experts, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties, zoals het COC, Art.1 en het Centraal Joods Overleg. Helaas komen ook binnen de overheid institutioneel verankerde vormen van discriminatie voor. De gemeente moet daarom zelf een actief diversiteitsbeleid voeren voor de eigen organisatie, bijvoorbeeld in het subsidie- en inkoopbeleid.
  4. Hanteer inclusie als criterium bij subsidieregelingen: we nemen stelling tegen gemeenschappen of groepen die intolerant en discriminerend zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door in ons subsidiebeleid te richten op een inclusieve samenleving.
  5. Moedig diversiteit op de werkvloer aan: we steunen initiatieven op het gebied van gelijke kansen en gelijkwaardigheid, niet alleen bij de gemeente zelf, maar ook bij bedrijven (MKB). Wanneer er weinig/geen diversiteit is, kan bijvoorbeeld een (tijdelijk) quotum helpen dit te doorbreken. Instappen in een platform als Diversiteit in Bedrijf hoort hierbij.
  6. Breng bewoners met elkaar in contact: in snel veranderende wijken kunnen inwoners vervreemding ervaren en het gevoel hebben verhuisd te zijn zonder van huis te zijn veranderd. Het is daarom belangrijk om ontmoetingen tussen bewoners – oud en nieuw – te organiseren, zoals ons initiatief ‘Kleurrijk ontmoeten’. We breiden de ondersteuning voor dit soort initiatieven uit.

Deel dit