Een veilig Amstelveen voor iedereen
Verkiezingsprogramma

Een veilig Amstelveen voor iedereen

Veiligheid is een basisbehoefte. Op straat, maar ook achter de voordeur. Dat betekent onder andere dat wijken veilig en leefbaar moeten zijn door een goede samenwerking tussen wijkagent en inwoners. Veiligheid beperkt zich niet tot mensen en spullen; het gaat ook om de vrijheid te kunnen zijn wie je bent. De PvdA staat voor een veilig Amstelveen voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, godsdienst, geaardheid, (gender) identiteit, levensovertuiging of politieke voorkeur. Discriminatie moet actief worden bestreden en jongeren en kwetsbare groepen waar nodig beschermd.

Ons voorstel

  1. Bestrijd inbraak: het aantal inbraken daalt, maar tegelijkertijd hebben sommige wijken te maken met terugkerende inbraak. We willen ook daar het aantal incidenten serieus omlaag brengen. We willen daarvoor het anti-inbraakteam van de gemeente versterken en indien nodig surveillance vergroten.
  2. Investeer in zichtbare wijkagenten die voldoende tijd krijgen om hun werk in de buurt goed te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan samenwerking met jeugdwerkers, aanwezigheid in winkelcentra, wijkcentra en bij scholen en actieve deelname aan buurtWhatsapp-groepen. Zij moeten op vaste tijden aanwezig zijn en ook op tijd in kunnen grijpen, bereikbaar zijn, met respect handelen en worden behandeld, en de menselijke maat kunnen hanteren; zacht als het kan, hard als het moet.
  3. Handhaaf preventief door jongeren op een maatschappelijke en educatieve/pedagogische wijze te benaderen om recidive en psychische klachten te voorkomen. Bij kleine overtredingen moet worden ingezet op aandacht en positieve motiverende begeleiding; iedereen moet de kans krijgen het juiste pad op te gaan en tijdig hulp te krijgen. Hoge straffen zijn bewezen zinloos. Plekken waar jongeren een vertrouwensband kunnen opbouwen met (semi-) professionele begeleiding of jongerenwerkers werken wel.
  4. Waarborg sociale veiligheid: bij flats waar meer problematiek speelt willen wij sociale conciërges inzetten die extra zijn opgeleid om sociale problemen te herkennen. Daarnaast willen wij initiatieven ondersteunen m.b.t. de vroegsignalering van huiselijk geweld.
  5. Extra bescherming voor zichtbare uitingen van kwetsbare groepen: alle Amstelveners, ongeacht godsdienst, nationaliteit, uiterlijk, huidskleur of geaardheid, mogen er zijn en mogen gezien worden. Dat geldt bij activiteiten, zoals feesten, in de openbaarheid, maar ook bijvoorbeeld voor herkenbare instellingen, scholen, kunstuitingen etc.
  6. Amstelveen als Shelter City: de 17 Shelter Cities wereldwijd bieden verdedigers van mensenrechten, zoals journalisten, gemeenschapsleiders, advocaten, kunstenaars en wetenschappers die mensenrechtenschendingen in hun thuisland bestrijden, tijdelijke opvang, training en veiligheid. PvdA Amstelveen omarmt het initiatief om een Shelter City te worden en deze mensen een veilige plek te bieden.
  7. Bestrijd ondermijnende criminaliteit, een vorm van criminaliteit waarbij criminelen voor hun illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en dienstverleners (bijv. door geld wit te wassen, intimidatie etc.). Daarnaast willen we meer aandacht voor mensenhandel in de prostitutie en snellere actie vanuit de gemeente bij vondsten van drugsafval, illegale drugspraktijken of wietkwekerijen. Op deze manier beschermen we ook onze jongeren.

Deel dit