Fijn wonen voor iedereen
Verkiezingsprogramma

Fijn wonen voor iedereen

Amstelveen is een stad waarin we willen dat iedereen thuis kan zijn en passende woonruimte kan vinden, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond. Door de groei van het aantal inwoners en de stijging van de prijzen van zowel huur- als koopwoningen staat die doelstelling onder druk. Er zijn lange wachtlijsten. Jongeren, starters en mensen met een minder hoog inkomen vinden moeilijk een eigen woning. Voor senioren is het wegens gebrek aan passende woningen moeilijk om door te stromen. Vluchtelingen moeten ook in Amstelveen kunnen worden opgevangen.

We willen daarom zo snel mogelijk zorgen voor meer sociale huur- en betaalbare koopwoningen en waar nodig alternatief onderdak. We kijken kritisch naar het huidige ruimtegebruik en gaan actief op zoek naar kansen voor nieuwbouw. De PvdA hanteert fijn wonen voor iedereen als uitgangspunt; wat er ook gebeurt, niemand belandt op straat.

Ons voorstel

  1. Bouw betaalbaar en gevarieerd: het streven is 5.000 extra woningen in vier jaar waarvan minstens 1.500 sociale huurwoningen; minimaal de helft daarvan betreft gezinswoningen met een oppervlakte van tenminste 70m2. Bij nieuwbouwprojecten hanteren we altijd een minimum van 30% sociale huur. We streven ook naar meer diversiteit, zoals de bouw van betaalbare (eengezins-) koopwoningen voor middeninkomens (o.a. jonge gezinnen en starters) en voor senioren die kleiner of collectief willen wonen. We blijven ons inzetten voor meer studentenwoningen op Uilenstede.
  2. Bestrijd huisjesmelkers: opkoopbescherming moet zo snel mogelijk worden ingevoerd; wie een huis koopt mag dit de eerste vier jaar niet verhuren. De zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding moeten standaard worden toegepast bij nieuwbouw. Regels met betrekking tot verkamering en vakantieverhuur (Airbnb) moeten strenger worden gehandhaafd en, indien nodig, worden aangescherpt.
  3. Ondersteun huurders die te maken hebben met slecht verhuurderschap. In samenspraak met Stichting!WOON willen wij deze ondersteuning verder uitbouwen. Elke flat zou een goed functionerende bewonerscommissie moeten hebben; waar dat nu niet zo is, willen we die oprichten en ondersteunen. We willen met woningcorporaties afspraken maken over een algeheel verbod op de verkoop van sociale huurwoningen.
  4. Geef voorrang aan jongeren en bijzondere beroepsgroepen: de Voorrangsregeling Beroepsgroepen die sinds januari 2021 geldt voor onderwijs- en zorgpersoneel, dient te worden getoetst en eventueel uitgebreid met middeldure huurwoningen en andere beroepsgroepen (zoals politiepersoneel). Voor de huisvesting van zorgpersoneel en docenten willen we scholen en ziekenhuizen de kans geven woningen te realiseren op eigen terrein. Een kwart van de nieuwbouwwoningen willen we reserveren voor Amstelveense jongeren.
  5. Vernieuw de stad in verouderde buurten in samenspraak met de bewoners: woningen worden opgeknapt en verduurzaamd, of, als dat niet kan, vervangen door betaalbare nieuwe woningen. Het doel is meer terug te bouwen dan er gesloopt wordt. Bij sloop krijgen alle zittende bewoners een gelijkwaardige nieuwe woning aangeboden. De Reserve Stadsvernieuwing wordt ingezet om zulke projecten financieel haalbaar te maken.
  6. Bied snel hulp in schrijnende situaties door woningnood: in zulke gevallen zorgen we dat de gemeente sneller kan bijspringen, bijvoorbeeld door voorrang op een sociale huurwoning (woonurgentie) te verstrekken of alternatieve woonruimte (in kantoorpanden, een hotel, of in de vorm van tijdelijke woningen) te zoeken. Denk hierbij aan het huisvesten van woningzoekenden na een scheiding. Andere belangrijke doelgroepen zijn asielzoekers en statushouders. Uitgangspunt is: niemand op straat.

Deel dit