De menselijke maat centraal bij openbaar bestuur
Verkiezingsprogramma

De menselijke maat centraal bij openbaar bestuur

De PvdA is ervan overtuigd dat de overheid belangrijk is om de samenleving in goede banen te leiden. In onze ogen is de overheid ook ‘het schild’ voor  kwetsbaren in de samenleving. Juist de mensen die in een bepaalde fase van hun leven, of levenslang, extra steun nodig hebben, mogen rekenen op een invoelende overheid, die via een persoonlijke benadering ondersteuning biedt bij het oplossen van hun problemen. Om dit adequaat uit te voeren moet de overheid goed zijn toegerust.

Landelijke voorbeelden van falend beleid, zoals het Toeslagenschandaal, laten zien dat we moeten waken voor beleid dat de burger onterecht tegenwerkt of te weinig bij besluitvorming betrekt. Inwoners verwachten terecht veel van de overheid en er is toenemende kritiek. Wij nemen deze kritiek serieus en willen een mensgerichte, flexibele en integere overheid gericht op het oplossen van (individuele) probleemsituaties en het betrekken van inwoners bij de politiek. Kortom: een open en eerlijke overheid in dienst van de samenleving waarin de menselijke maat centraal staat.

Ons voorstel

  1. Werk toe naar een menselijke en empathische overheid: de uitvoerende afdelingen en vakmensen krijgen meer ruimte voor de menselijke maat, onder meer doordat de werkdruk wordt verlaagd en door ervaringsdeskundigen in dienst te nemen. Wethouders functioneren als motor van verandering. In de aanpak van problemen staan centraal: persoonlijke begeleiding (door een buddy, professional of ervaringsdeskundige) en doorvragen bij problemen (de reden voor hulp kan het gevolg zijn van of leiden tot andere problemen zoals depressie en/of financiële problemen).
  2. Licht inwoners beter voor, bijvoorbeeld over de rechten die ze hebben om bij hulpvragen aan te kloppen bij de gemeente. Voorlichting wordt doorgelicht op toegankelijkheid voor laaggeletterden, mensen in stresssituaties, anderstaligen en digibeten. Een DIGID is niet verplicht en daar dient de gemeente naar te  handelen. Bij registratie zullen fysieke formulieren beschikbaar blijven en worden mensen die moeilijkheden ervaren met de computer en laaggeletterden begeleid. Waar nodig wordt de mogelijkheid om mondelinge toelichting te krijgen versterkt.
  3. Betrek inwoners vroegtijdig bij besluitvorming: er is behoefte aan meer transparantie, aan vroegtijdige betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming en aan een open overlegcultuur. Het gemeentebestuur dient meer gebruik te maken van nieuwe vormen van democratie. Denk aan wijkgerichte conferenties, burgerraden en gesprekken met inwoners en bedrijven waarin de hoofdlijnen van het beleid op de belangrijkste terreinen worden besproken en om advies kan worden gevraagd.
  4. Waarborg de kwaliteit en integriteit van ons bestuur: de PvdA staat voor een gemeentebestuur en een gemeentelijke organisatie met aandacht voor de kwaliteit van het handelen: effectief, democratisch én integer. Integriteit is cruciaal voor het vertrouwen van burgers in politiek en overheid. Handelen in het publieke belang staat daarin centraal, met ook aandacht voor de risico’s en gevaren (bv. belangenverstrengeling). We vinden het belangrijk dat iedereen in het openbaar bestuur (politici en ambtenaren) zich bewust wordt en blijft (bijv. via cursussen en het systematisch reflecteren op eigen handelen) van wat integer handelen in de praktijk betekent.
  5. Wees als gemeente een goede werkgever: de PvdA wil dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van werkgeverschap. Dit geldt direct voor eigen ambtenaren, maar ook indirect voor mensen die voor opdrachtnemers van de gemeente werken. De gemeente biedt haar ambtenaren en organisaties die in opdracht voor de gemeente werken voor vast werk een vast contract met goede arbeidsvoorwaarden, met een loon waar mensen in Amstelveen fatsoenlijk van kunnen leven. De PvdA wil dit in samenspraak met de vakbonden realiseren. Het minimumloon voor alle mensen die in opdracht van de gemeente werken groeit naar 14 euro per uur, te beginnen met de hulp bij huishouding.
  6. Verhoog de OZB als dat ècht nodig is: een integer bestuur dient soms lastige keuzes te maken en daar transparant over te zijn. Indien het in de komende periode onverhoopt nodig blijkt om te bezuinigen, gebeurt dat in ieder geval niet op zorg en regelingen voor de minima. Op dit moment is de  onroerendezaakbelasting (OZB) in Amstelveen relatief laag ten opzichte van andere gemeenten. Het verhogen van de OZB is zeker geen doel op zich, maar kan desondanks noodzakelijk zijn voor een sociaal Amstelveen. Wanneer dat nodig is, vragen wij om solidariteit.

Deel dit