Niemand leeft in armoede
Verkiezingsprogramma

Niemand leeft in armoede

Iedereen heeft recht op betaald werk met goede arbeidsvoorwaarden en fijne collega’s. Dat is belangrijk voor bestaanszekerheid, eigenwaarde, sociale contacten en toekomstdromen. Ondanks een krappe arbeidsmarkt vinden nog steeds teveel mensen geen (passende) baan en hebben ze daardoor te maken met financiële problemen en stress. Vaak komt dat door overmacht. Bijvoorbeeld omdat iemands opleiding niet past bij de hedendaagse vacatures, vanwege tegenslagen als gevolg van de coronacrisis, doorgeslagen flexibilisering of omdat vaste lasten nu eenmaal erg hoog zijn en de bijstand en het minimumloon laag. Mensen kunnen hierdoor in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Dat moet anders.

De PvdA realiseert zich dat veel werk in de private sector wordt gerealiseerd. Dat sluit niet uit dat de gemeente werkzoekenden en mensen met schulden dient te steunen bij het vinden van een baan of mogelijke hulp: niemand hoeft in armoede te leven. Wie (nog) niet kan werken, kan rekenen op ruimhartige steun of een basisbaan. Een persoons- en oplossingsgerichte benadering vinden we belangrijker dan het strikt toepassen van regels. Liever een keer ten onrechte uitkeren dan dat iemand ten onrechte ondersteuning misloopt.

Ons voorstel

  1. Bied ruimte voor scholing: met een Amstelveense studiebeurs willen we bewoners die dat zelf niet kunnen, steunen bij het betalen van opleidingskosten en levensonderhoud. We willen waar nodig kinderopvang vergoeden voor bewoners die een opleiding of stage doen, of die in het belang van hun professionele  ontwikkeling vrijwilligerswerk doen. Met gratis taalonderwijs willen we zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben stimuleren om hun Nederlands te verbeteren.
  2. Zet in op baanzekerheid en toekomstbestendig werk: onzekerheid over het vinden van werk, of het vinden van een nieuwe baan, demotiveert. We willen leerwerktrajecten met baangarantie ontwikkelen. Dit doen we in samenwerking met werkgevers in sectoren met personeelstekorten zoals de zorg en de horeca. Wie jarenlang tevergeefs werk heeft gezocht, willen we een basisbaan van de gemeente aanbieden. We zetten in op meer beschermde werkplekken, voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt onvoldoende tot hun recht komen. We willen ervoor zorgen dat het sociaal werkbedrijf ook opleidingen en beroepscertificaten aan gaat bieden, zodat mensen die daar werken lang kunnen blijven leren.
  3. Breid minimaregelingen uit: voor bewoners met een laag inkomen willen we de bestaande minimaregelingen, zoals een tegemoetkoming voor sport en cultuur voor kinderen, uitbreiden met sport voor volwassenen en tandartszorg. Daarnaast wordt de kledingbank uitgebreid aangezien zij kampt met  ruimtegebrek.
  4. Zorg voor toegankelijke schuldhulpverlening: we willen schulden zoveel mogelijk voorkomen door vroegsignalering, ondersteuning naar de bevoegde instanties, voorlichting op school en de erkenning dat schulden vaak onderdeel zijn van een complexe probleemsituatie. Bewoners met schulden wijzen we actief op hun rechten en mogelijke hulp. In bijzondere gevallen willen we een schuld in één keer afkopen zodat mensen met een schone lei kunnen beginnen. Zelfstandigen met een corona-bedrijfslening krijgen een betalingsregeling naar draagkracht of een kwijtschelding.
  5. De gemeente als goed voorbeeld: bij alle organisaties die van publiek geld worden betaald (zorg, onderwijs, sociaal werk, etc.) en waar de gemeente bij betrokken is, moet het percentage vaste contracten omhoog. Bij aanbestedingen wordt gekeken naar de arbeidsomstandigheden en contracten van werknemers. We willen kleine bedrijven die mensen met een initiële taalachterstand aannemen ondersteunen met een eenmalige (waarderings)premie.
  6. Maak het makkelijker om om hulp te vragen: door schaamte, onbekendheid met de regels en door het machtsverschil tussen bewoner en overheid is het soms moeilijk om om hulp te vragen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente met haar communicatie en houding hulp vragen makkelijk maakt; het kan  iedereen overkomen. We willen graag dat bewoners die voor het eerst bijstand aanvragen ondersteund worden door een vrijwilliger of professionele cliëntondersteuner.

Deel dit