Onderwijs: motor voor emancipatie
Verkiezingsprogramma

Onderwijs: motor voor emancipatie

Onderwijs is van oudsher een speerpunt van de PvdA en de sociaal-democratie; een emancipatiemotor bij uitstek. Het onderwijs in Amstelveen staat hoog aangeschreven, maar groeiende kansenongelijkheid is ook in Amstelveen zichtbaar. De PvdA Amstelveen stelt daarom een aantal speerpunten vast waarmee kansengelijkheid, en in het kielzog hiervan inclusie en diversiteit, richting geeft aan de beleids- en besluitvorming. Naast het belang van een veilig en prettig leerklimaat voor de leerlingen, onderstrepen we het belang van goede werkomstandigheden en financiële beloning voor leerkrachten en docenten.

Ons voorstel

  1. Zet in op een verlengde schooldag: het zogenaamde ‘schaduwonderwijs’, oftewel bijles door privéinstituten, vergroot de kansenongelijkheid. We willen daarom investeren in een verlengde schooldag en het ‘brede school’-concept in het primair en voortgezet onderwijs om extra onderwijskundige ondersteuning voor ieder kind mogelijk te maken. We willen daarnaast voorzien in een breed aanbod van sport (bijv. zwemmen) en cultuur tijdens deze verlengde schooldag, in samenwerking met kinderopvanginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen, zodat ook dit voor iedereen makkelijker toegankelijk wordt.
  2. Bied MBO-opleidingen aan: op dit moment worden in Amstelveen alleen MBO-opleidingen op niveau 4 aangeboden. Door ook niveau 1 en 2 opleidingen aan te bieden, willen we een doelgroep bedienen voor wie het juist belangrijk is dicht in de omgeving een startkwalificatie te behalen. Een goede samenwerking met de toeleidende scholen, de ‘warme overdracht’, is van groot belang om schooluitval te voorkomen.
  3. Denk aan de leraren: we willen een lerarentekort in Amstelveen voorkomen door gunstige huisvestingsvoorwaarden en actief beleid als het gaat om behoud van zittende leraren en het aantrekken van nieuwe docenten. We willen scholen (net als zorgorganisaties) toestaan om dienstwoningen op hun  terrein te bouwen.
  4. Organiseer zomerscholen en studieplekken: dit kan met name voor kinderen (primair en voortgezet onderwijs) uit achterstandsgezinnen helpen om opgelopen achterstanden in te lopen, mits de zomerscholen goed aansluiten bij de hulpvraag van de leerling. Het creëren van meer studieplekken in bijvoorbeeld de bibliotheek biedt een stimulerende plek aan jongeren die thuis niet voldoende mogelijkheden hebben om rustig te studeren.
  5. Bestrijd laaggeletterdheid: verminderde taalbeheersing en laaggeletterdheid is een steeds grotere zorg. Het vormt een struikelblok voor jongeren bij het succesvol volgen van een opleiding. Het vormt een belemmering voor volwassenen om actief in de samenleving te participeren. We willen toe naar een  integrale aanpak waarbinnen het onderwijs in samenwerking met de bibliotheek, welzijns- en vrijwilligersorganisaties en de gezondheidszorg laaggeletterdheid terug kan brengen.
  6. Organiseer tweede-taalonderwijs voor nieuwkomers en statushouders: door extra taallessen kunnen kinderen die nieuw arriveren in Nederland sneller in het reguliere onderwijs meedraaien en is de kans op een succesvolle schoolcarrière groter. Voor statushouders die het staatsexamen hebben gehaald maar de Nederlandse taal nog niet goed beheersen willen we in samenwerking met het mbo extra taallessen aanbieden in combinatie met een stage (met aandacht voor vaktaal) met als doel toe te leiden tot de arbeidsmarkt of verdere studie.

Deel dit