Samen duurzaam
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samen duurzaam

De aarde warmt op, het klimaat verandert. Dat zet zekerheden op het spel en betekent dat we ons zullen moeten aanpassen. Het streven is dat vóór 2050 heel Noord-Holland klimaatneutraal is. Amstelveen moet bijdragen aan de transitie naar een nieuwe, schone, circulaire economie. Iedereen kan meedoen, maar de rekening moet wel eerlijk worden gedeeld en de opbrengsten eerlijk verdeeld. Oude gewoonten moeten plaatsmaken voor nieuwe routines. De PvdA wil daarom inzetten op vergroting van het bewustzijn onder inwoners, bedrijven en instanties en iedereen activeren een bijdrage te leveren. We willen de bouw verduurzamen en subsidie en steun bieden voor goede initiatieven. Als we samen voor een duurzame toekomst kiezen, krijgen we verandering voor elkaar.

Ons voorstel

  1. Houd verduurzaming betaalbaar voor mensen met een laag inkomen: projecten voor energietransitie en collectieve oplossingen mogen niet leiden tot extra energiearmoede, tot verminderde kwaliteit of onzekerheid over warmtetoevoer. Om dit te voorkomen willen we inzetten op maatwerk, gerichte subsidies  en integraal gemeentelijk beleid (zie ook het 10-puntenplan Aanpak Energietransitie).
  2. Bevorder bewustzijn: veel inwoners, zelfstandigen, Verenigingen Van Eigenaren, instellingen, kleine en grote bedrijven zitten vol met vragen over verduurzaming: ‘waarom?’, ‘hoe?’, ‘zijn er subsidies beschikbaar?’, ‘wat kan ik nog meer doen?’. We willen dat de gemeente een initiërende, informerende,  adviserende en (financieel) ondersteunende rol inneemt, bijvoorbeeld door een centraal bereikbaar informatie-/adviescentrum in te richten waar laagdrempelig informatie en advies kan worden ingewonnen of door inwoners te informeren via campagnes (over voedsel, vervoer, kleding, wonen, etc.) in de buurt en op scholen. Daarbij richten we ons op het bereiken van zo veel mogelijk verschillende doelgroepen.
  3. Verduurzaam wonen: de gemeente heeft bewoners de afgelopen jaren met subsidie en advies gestimuleerd om hun woning te verduurzamen (isolatie en zonnepanelen). Dat willen we voortzetten en uitbreiden. We willen met de woningbouwcorporaties een masterplan maken om alle sociale huurwoningen versneld te isoleren. Bewoners worden aangemoedigd energie te besparen en hun woning en tuinen te verduurzamen (denk aan afvoer en opslag van regenwater, groene daken en gevels, bewuster gebruik van licht en water, verminderen van houtstook).
  4. Bouw volgens circulaire principes: nieuwbouw moet voldoen aan de nieuwste eisen voor isolatie en energiegebruik en zo veel mogelijk worden gebouwd met hergebruikte of hernieuwbare materialen, zoals houtbouw of andere biologische materialen. In de toekomst kan Amstelveen te maken krijgen met gevolgen van het veranderende klimaat, zoals wateroverlast, een hoge grondwaterstand, hitte en droogte. Bij nieuwbouw, herontwikkeling en herinrichting van gebieden moet hier rekening mee worden gehouden.
  5. Zet in op duurzame energie en prioriteer klimaatadaptatie: we willen zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, maar ook op andere logische plekken, zoals geluidswallen. Bij het doen van investeringen willen we ook Verenigingen Van Eigenaren en huurbazen betrekken. We sluiten ons aan bij de plannen geopperd in de Regionale Energie Strategie (RES) en willen deze zo snel mogelijk verwezenlijken. Met meer oplaadpunten voor elektrisch vervoer, hopen we dit type vervoer te stimuleren. Afval kan meer worden hergebruikt.
  6. Wees streng voor Schiphol en ander vervuilend vervoer ten behoeve van gezondheid en klimaat: voor verduurzaming is het noodzakelijk dat luchtvaart wordt verminderd. Het gebruik van de Buitenveldertbaan moet tot een minimum beperkt worden, ook tijdens werkzaamheden aan andere banen, en met name nachtvluchten over Amstelveen moeten snel stoppen. Daarnaast willen we milieuzones voor vervuilende (weg-)voertuigen inrichten.
  7. Stimuleer de biodiversiteit: door meer ecologisch beheer (inheemse bomen en struiken, rekening houden met vlinder- en broedseizoenen, natuurinclusief bouwen) willen we de natuurwaarde van groengebieden verhogen.
  8. De gemeente loopt voorop bij het duurzaam, circulair en sociaal inkopen van diensten en producten. Ze schrapt of versoepelt regels die goede initiatieven van inwoners en ondernemers in de weg staan en investeert zelf in milieu- en energiebesparende maatregelen in het eigen apparaat.

Deel dit