Door Esther Veenboer op 10 maart 2015

PvdA verzoekt wethouder actief armoede te bestrijden en onnodige bureaucratie te voorkomen

De Gemeente maakt voor het toetsen of iemand recht heeft op een uitkering of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen gebruik van “Het Inlichtingenbureau”. Dit is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties die in 2001 is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Inlichtingenbureau is er voornamelijk op gericht gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben.

Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een geautomatiseerde kwijtscheldingstoets voor gemeentelijke heffingen.

Het Inlichtingenbureau doet dat op twee manieren. Enerzijds door na te gaan of mensen die geld van de gemeente ontvangen daar ook daadwerkelijk recht op hebben (rechtmatigheidscontrole). Anderzijds door te kijken of zij geld laten liggen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Armoedebestrijding

Het sociale zekerheidsstelsel van Nederland kent een groot aantal inkomensvoorzieningen. Voor al deze inkomensvoorzieningen geldt dat er vanuit wordt gegaan dat huishoudens (personen) waarvoor deze voorzieningen zijn bedoeld uit eigen beweging een beroep doen op deze voorzieningen. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dit lang niet altijd het geval is. Er is sprake van een percentage niet-gebruik van voorzieningen en regelingen uit de sociale zekerheid, oplopend tot 68%.

In Amstelveen doet zich dit ook voor.

Het Inlichtingenbureau kan de gemeente hierbij helpen door het preventief in beeld brengen van mogelijke financiële knelpunten. Hiertoe wisselt het Inlichtingenbureau gegevens uit met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de zorgverzekeraars en de Belastingdienst.
Die informatie stelt gemeenten in staat proactief dienstverlening te bieden aan burgers door hen gericht te wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden die het sociale zekerheidsstelsel te bieden heeft.

In Amstelveen wordt wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid de rechtmatigheidstoetsing uit te laten voeren door Het Inlichtingenbureau, maar niet van mogelijkheid om actief armoede te bestrijden door op zoek te gaan naar mensen die uitkeringen laten liggen.

Wethouder Veeningen is bezig het Amstelveense Minima beleid tegen het licht te houden. “ Een goed moment om te besluiten om gebruik te maken van de armoedebestrijdingsmogelijkheden die Het Inlichtingenbureau biedt.” Aldus Esther Veenboer van de PvdA.

“Natuurlijk moet je toetsen of iemand terecht een uitkering krijgt, maar als je proactief op zoek kunt gaan om mensen in armoede situaties te helpen om te krijgen waar ze recht op hebben, moet je dat niet laten.”

Daarnaast kun je onnodige bureaucratie voorkomen omdat inwoners niet elk jaar allerlei papieren hoeven in te vullen, die de gemeente weer moet toetsen, maar brengt Het Inlichtingenbureau al in in kaart voor de Gemeente wie er recht heeft op welke voorzieningen.

De PvdA stelt de wethouder daarom schriftelijke vragen hierover.

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer